ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਮਰਜੇਂਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ

ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਚ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ।

ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿੱਜ

ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅਲਮਾਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ।

ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ

ਬੈਟਰੀ- ਜਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CDEM) ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ।

ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।