ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ

ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਬ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਬ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ, ਸਨੈਕਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ, ਟਾਰਚ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ

ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ (ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ)। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਸੀ ਸਥਾਨ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਸੀ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਕੇਨਲ, ਕੈਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੋਟਲਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖੋ।

ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।