ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ | What to do in a flood

ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Loto
A house

ਅਸੀਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ

ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ:

 • ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਸੀ ਰੂਟ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।

ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Loto
Emergency supplies on some pantry shelves

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਧਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।

ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।

ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ

ਕਦੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ, ਤੈਰਨ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਹੇ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਧੋਵੋ।

ਜੇ ਹੜ੍ਹ ਸੰਭਵ ਹੈ:

ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ। ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਬ ਬੈਗ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲੀ ਕਰੋ।

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਦੇ, ਗਲੀਚੇ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਚੁੱਕੋ।

ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CDEM) ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ।

ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਮੇਖਾਂ ਸਮੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਤਿਲਕਣ ਜਾਂ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ

 • ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਡੱਬਾਬੰਦ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।

ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਕਾਓ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਿੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੂ ਅਤੇ ਖਟਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉੱਲੀ ਦਮੇ, ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ:

 • ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ
 • ਚਸ਼ਮੇ
 • ਦਸਤਾਨੇ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
 • ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੀਆਂ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੱਮਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਬੋਤਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਡੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਧਾਤ ਦੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry for Primary Industries logo

ਮਨਿਸਟਰੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।