ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | What you will need in an emergency

ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇ।

 • ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ — ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਟੋਵ ਜਾਂ ਗੈਸ ਬਾਰਬਿਕਯੂ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ।
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਇਲਟ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ।
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਇਲਟ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਬ ਬੈਗ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਇਲਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਾਟਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਲਗਭਗ 15 – 20 ਲੀਟਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੂੜਾਦਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੇਂਟ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਸਤ-ਫਿਟਿੰਗ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਸਤ-ਫਿਟਿੰਗ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ।

  1. ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ (ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ)।
  2. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਘਰੇਲੂ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ) ਡੋਲ੍ਹੋ ਜਾਂ ਛਿੜਕ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  3. ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।
  4. ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ, ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  5. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ।
Ko e laini matutaki ki Loto
A kitchen tap

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਬ ਬੈਗ ਵਿੱਚ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਬ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਹਰੇਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੱਤੇ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਰੇਨਕੋਟ ਅਤੇ ਟੋਪੀ
 • ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਨੈਕ ਭੋਜਨ (ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ)
 • ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ
 • ਪੋਰਟੇਬਲ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ
 • ਨਕਦੀ
 • ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ, ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਵਰ, ਟਾਰਚ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਬ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਹੜ੍ਹ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਾਦਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:

 • ਇੱਕ ਬੁਰਸ਼
 • ਇੱਕ ਬੇਲਚਾ
 • ਟਾਇਰ ਚੇਨ
 • ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਸਕ੍ਰੈਪਰ, ਅਤੇ
 • ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ।

ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਜੈਕਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਨੈਕ ਫੂਡ, ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਚਾਰਜਰ ਲੀਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖੋ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
MetService logo

ਮੈੱਟਸਰਵਿਸ (MetService) ਮੌਸਮ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹੋ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Waka Kotahi logo

Waka Kotahi ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਕੰਮ ਉੱਤੇ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਟਾਰਚ, ਸਨੈਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜੋ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ
Ko e tagata taane ne fae fafao he taha kato lagomatai

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਬ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।