ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੱਸਣਾ

Two people looking out a window

ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ

A road closed sign in front of a cracked road

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਮ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਨੋ-ਗੋ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੋਗੇ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

Adult with a grab bag walking with two children

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ

Plug not plugged into an extension cord

ਜੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਕਾਓਗੇ, ਗਰਮ ਰੱਖੋਗੇ?

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ EFTPOS ਅਤੇ ATM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੱਖੋ।

ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ

A kitchen tap

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਧੋੋਵੋਗੇ, ਪਕਾਓਗੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ?

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ।

ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ

Phone with no internet connection

ਜੇਕਰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਲਰਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖੋ।

ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਬ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।