ਅਸੀਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • ਕੰਧ ਦੇ ਸਟੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  • ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ੈਲਫ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ।
  • ਉਚਿਤ ਹੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੰਗੋ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ)।
  • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੇਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਸਵਿੱਚਾਂ ਅਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
  • ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੂਚਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ।

ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੇਨੇਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Natural Hazards Commission Toka Tū Ake logo

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੂਚਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਵਰ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ EQC ਦੇ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ, EQCover ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ:

  • ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ EQC ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ EQCover ਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਬ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।