ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ, ਗਰਮ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਚੱਟਾਨ, ਲਾਵੇ ਦਾ ਵਹਾਅ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ | What to do during volcanic activity

ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Loto
A house

ਅਸੀਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ

ਆਪਣੀ ਕਮਿਯੁਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ।

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਸੁਆਹ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। Auckland, Bay of Plenty, Tairāwhiti, Hawke's Bay, northern Manawatū, Northland, Taranaki ਅਤੇ Waikato ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

 • ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਡਸਟ ਮਾਸਕ (ਦਰਜਾ P2 ਜਾਂ N95) ਅਤੇ ਚਸ਼ਮੇ
 • ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚਾਦਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ)
 • ਇੱਕ ਏਅਰ ਡਸਟਰ, ਇੱਕ ਝਾੜੂ, ਇੱਕ ਬੇਲਚਾ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬੈਗਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਸਮੇਤ ਸਫਾਈ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
 • ਸੁਆਹ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

Ko e laini matutaki ki Loto
Hands marking off a checklist

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।

Ko e laini matutaki ki Loto
Emergency supplies on some pantry shelves

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CDEM) ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ।

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ। ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਿਲ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ
 • ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਸਿਰਫ਼ Tongariro, Ngauruhoe, Ruapehu ਜਾਂ Taranaki ਲਈ) ਤੋਂ
 • ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ।

ਸੁਆਹ ਡਿੱਗਣ ਦੌਰਾਨ

ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੋ। ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਸੁਆਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਮੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਹਨ।

ਸੁਆਹ ਡਿੱਗਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ।

ਜਦੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ।

ਸੁਆਹ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ:

 • ਇੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ P2 ਜਾਂ N95-ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ (ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ)
 • ਚਸ਼ਮੇ
 • ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੀਆਂ
 • ਦਸਤਾਨੇ, ਅਤੇ
 • ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਨਾ ਪਹਿਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸੀ ਸੁਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਨਕਾਂ ਪਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੁਆਹ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਸੁਆਹ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਆਹ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾਓ। ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਨਾ ਪਹਿਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸੀ ਸੁਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਫੀਡ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਸੁਆਹ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੀਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ। ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਉਂਡਰੀ 'ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਤੌਲੀਏ ਰੱਖੋ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਵਰ ਨਾ ਹਟਾਓ।

ਸੁਆਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਪਾ ਪੂਲ ਨੂੰ ਢੱਕੋ। ਸੁਆਹ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੰਡਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇਨ ਪਾਈਪਾਂ/ਡਾਊਨ ਸਪਾਊਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਿਲ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ
 • ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਸਿਰਫ਼ Tongariro, Ngauruhoe, Ruapehu ਜਾਂ Taranaki ਲਈ) ਤੋਂ
 • ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ।

ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਆਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ

 • ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
 • ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ:

  • ਸੁਆਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ
  • ਥੋਕ ਵਿੱਚ, ਸੁਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
  • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
  • ਸੁਆਹ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

  ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

  ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ P2 ਜਾਂ N95 ਮਾਸਕ, ਅਤੇ ਚਸ਼ਮੇ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾਓ। ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਨਾ ਪਹਿਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸੀ ਸੁਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

  ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

  ਸੁਆਹ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੂੜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਕਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵੈਕਿਊਮਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਣਾ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

  ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਚਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਡਸਟਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

  ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ

  ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਹ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

  ਛੱਤ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਛੱਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

  ਡਰਾਈਵਵੇਅ (ਸੜਕ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਸਤਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਤਹਾਂ ਲਈ, ਸੁਆਹ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸੁੱਕੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

  ਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿੰਡਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਟਾਓ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜੀ ਕਰੋ। ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝਰੀਟ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਸੁਆਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

  ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
WorkSafe New Zealand logo

WorkSafe ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।

ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।