ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Man looking at the Make a Plan page on Get Ready

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕੰਮ, ਸਕੂਲ, ਮਾਰਾਏ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਓ
Primary school students doing Drop, Cover and Hold

ਡ੍ਰੌਪ, ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਲਡ

ਭੂਚਾਲ ਵੇਲੇ ‘ਡ੍ਰੌਪ, ਕਵਰ ਤੇ ਹੋਲਡ’ ਹੀ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਅ ਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਡਿਗਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਡ੍ਰੌਪ, ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
A cartoon woman receiving Emergency Mobile Alert next to a dog floating

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱਥ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ
Cartoon person in a wheelchair doing Lock, Cover and Hold

ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲੱਭੋ