ਸਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

(ਸ਼ਬਦ ‘When an earthquake happens’ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਝਟਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।)

ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਡ੍ਰੌਪ, ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ।

(ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪ, ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।)

ਡ੍ਰੌਪ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਓ।

(ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੜਗੜਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ।)

ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੋ।

(ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ‘Protect head, neck and vital organs’ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਸਕ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓ।

(ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੇਂਗਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਢੱਕਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਬਲਾਕ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘Be a smaller target for falling objects’ ਸ਼ਬਦ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।)

ਅਤੇ ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫੜੀ ਰੱਖੋ।

(ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਸਵੀਰ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ‘No table? Hold your head and neck’ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।)

(ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। url www.civildefence.govt.nz ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ)

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਡ੍ਰੌਪ, ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਲਡ

ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ, ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੋ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਢੱਕੋ। ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ।

ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹੋ ਜੋ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Natural Hazards Commission Toka Tū Ake logo

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੂਚਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

Ko e laini matutaki ki Loto
A house

ਅਸੀਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਡ੍ਰੌਪ, ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ੇਕਆਉਟ (external link) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰੌਪ, ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

 • ਉੱਡਦੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ, ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਨਹੀਂ।
 • ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਜ਼ ਹੇਠ। ਮੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
 • ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੋ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।
 • ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਲਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Ko e laini matutaki ki Fafo
Natural Hazards Commission Toka Tū Ake logo

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੂਚਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

Ko e laini matutaki ki Loto
Emergency supplies on some pantry shelves

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਭੂਚਾਲ ਵੇਲੇ ‘ਡ੍ਰੌਪ, ਕਵਰ ਤੇ ਹੋਲਡ’ ਹੀ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲੌਂਗ ਅੋਰ ਸਟ੍ਰਾਂਗ, ਗੈਟ ਗੋਨ।

 • ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਝਟਕੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਡ੍ਰੌਪ, ਕਵਰ ਤੇ ਹੋਲਡ।
 • ਜੇਕਰ ਭੁਚਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਖੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਲੇ ਜਾਓ।
 • ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
Ko e Tau Talahauaga
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਵੇਲੇ ‘ਡ੍ਰੌਪ, ਕਵਰ ਤੇ ਹੋਲਡ’ ਹੀ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

Fakatino fakataata
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਓ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਵੇਲੇ ਝੁਕ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕੋ ਤੇ ਫੜੋ।

Ko e Tau Talahauaga
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲੱਭੋ
男士和他的兒子在桌子下示範蹲下、掩護和抓住

ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡ੍ਰੌਪ, ਕਵਰ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟਾਂ, ਦਿਨਾਂ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
 • ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਭੁਚਾਲ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ।
 • ਜੇਕਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਗਣ ਜਾਂ ਸੁਰਸੁਰਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਫਿਊਜ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ, ਅਣਜਾਣ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
 • ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ

 • ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CDEM) ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ।

ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ

ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ।

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ
A cartoon woman receiving Emergency Mobile Alert next to a dog floating

ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।