ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣੋ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CDEM) ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (NZ-RT)

NZ-RTs ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। NZ-RTs ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਨ।

NZ-RTs ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
  • ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
  • ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ
  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence New Zealand Response Team logo

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ, ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਚ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਯੁ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆੱਫ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਵੇ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ

ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੋਜ & ਬਚਾਅ, ਕੋਸਟਗਾਰਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਐਮੇਚਿਓਰ ਰੇਡੀਓ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਰਫ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗੁੰਮ ਹੋਏ, ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Land Search and Rescue New Zealand Rapa Taiwhenua logo

ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ (LandSAR) ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਏ, ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Coastguard logo

ਕੋਸਟਗਾਰਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
AREC logo

ਐਮੇਚਿਓਰ ਰੇਡੀਓ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (AREC) ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Surf Life Saving New Zealand logo

ਸਰਫ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਾਈਫਗਾਰਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਚਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਬੀਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਦਮਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣੋ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Fire and Emergency New Zealand logo

ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ। ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਦਮਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ

ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (VNZ) ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

VNZ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Volunteering New Zealand logo

ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਯੁਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ। ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (VNZ) ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।