ਤੂਫ਼ਾਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਬਰਫ਼, ਗਰਜ, ਬਿਜਲੀ, ਬਵੰਡਰ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸਮੁੰਦਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ | What to do in a storm

ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੱਟੋ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Loto
A house

ਅਸੀਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ

ਮੈੱਟਸਰਵਿਸ (MetService) ਮੌਸਮ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹੋ।

ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਪਾਲ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡਕਟ ਟੇਪ।

ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਸਕਾਈਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਡੌਕਸ (ਬਾੜ ਕੀਤੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਥਾਂ) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ:

 • ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ
 • ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ
 • ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਅਤੇ
 • ਇੱਕਲੇ ਰੁੱਖ।

ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਂਪੋਲਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

E tangata te tāpekapeka ra i tāna trampoline kia kore e ‘apaina‘ia e te ‘uri‘ia
Ko e laini matutaki ki Loto
Hands marking off a checklist

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।

Ko e laini matutaki ki Loto
Emergency supplies on some pantry shelves

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
MetService logo

ਮੈੱਟਸਰਵਿਸ (MetService) ਮੌਸਮ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹੋ।

ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਂਪੋਲਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਬਾ ਜਾਂ ਢਿੱਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਓ। ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਘੁੰਮੋ।  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ।

ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਬਲਾਇੰਡਸ ਖਿੱਚੋ। ਜੇ ਖਿੜਕੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ। ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ। ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਬਾਥਟੱਬ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਪਲੰਬਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰੋ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

 • ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਣ। ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਰਨਰਾਂ, ਗੈਸ ਹੀਟਰਾਂ, ਬਾਰਬੇਕਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

  ਮੈੱਟਸਰਵਿਸ (MetService) ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹੋ। ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਬਰਫ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਨਾਂ, ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਨਿੱਘਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਚਲਾਓ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਜਹਿਰੀਲੇਪਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਏਰੀਅਲ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹੋ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ।

 • ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਵੰਡਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਬਵੰਡਰ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੰਗ, ਘੁੰਮਦਾ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

  ਬਵੰਡਰਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਣੋ:

  • ਇੱਕ ਲੰਬੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਜਣਾ ਜਾਂ ਗੜਗੜਾਹਟ, ਜਾਂ
  • ਮਲਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਦਲ, ਜੋ ਫਨਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਬਵੰਡਰ ਫਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਨਾਹ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਟਾਈ ਜਾਂ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਢੱਕੋ।

  ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੱਸ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਲੀ, ਟੋਏ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।

  ਜੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਲੱਭੋ। ਕਿਸੇ ਬਵੰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਓ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CDEM) ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ।

ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ।

ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼, ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ

 • ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

ਮੈੱਟਸਰਵਿਸ (MetService) ਭੂਮੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਟਲੁੱਕ, ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਆਉਟਲੁੱਕ — ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ

ਆਉਟਲੁੱਕ ਇੱਕ 'ਹੈਡ ਅੱਪ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ 3-6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਘੜੀਆਂ — ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ

ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।

ਔਰੇਂਜ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ — ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ

ਔਰੇਂਜ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰੇਂਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈੱਟਸਰਵਿਸ (MetService) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਔਰੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਰੈੱਡ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ — ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ!

ਰੈੱਡ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
MetService logo

MetService ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਖੋ।

ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।