ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ

ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry of Health logo

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Te Whatu Ora logo

Te Whatu Ora ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ COVID-19 ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।

ਅੱਗ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ 111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ‘Fire' ਲਈ ਪੁੱਛੋ।

ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਅੱਗ, ਬੋਨਫਾਇਰ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬਰਨ-ਆਫ (ਘਾਹ ਫੂਸ ਆਦਿ ਸਾੜ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ) ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਸਿਗਰੇਟ ਦੇ ਬੱਟਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ।

ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਦਮਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Fire and Emergency New Zealand logo

Fire and Emergency New Zealand ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸੋਕਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੋਕਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੋਕੇ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry for Primary Industries logo

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੋਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਲੱਭੋ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ

ਜੇਕਰ ਜਾਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 105 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
New Zealand Police logo

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Escape Hide Tell logo

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ। ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬਾਇਓਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry for Primary Industries logo

ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਇਓਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry for Primary Industries logo

ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ।

ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ

ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਖੋਰ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ।

ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Fire and Emergency New Zealand logo

ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
WorkSafe New Zealand logo

ਵਰਕਸੇਫ (WorkSafe) ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੱਭੋ।

ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।