ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ।

ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੋ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Ko e tagata ne age e tagata mai he katofia kaina e taha lupo vai lahi

ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Neighbourhood Support New Zealand logo

Neighbourhood Support ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਾਂ 0800 463 444 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲਰ ਬਣੋ

ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲ (ਗਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Community Patrols New Zealand CPNZ logo

ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਨੇਬਰਜ਼ ਡੇ ਮਨਾਓ

ਨੇਬਰਜ਼ ਡੇ ਆਓਤਿਆਰੋਆ ਹਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹੋ। ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ, ਫਲੈਟ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Neighbours Day Aotearoa logo

ਨੇਬਰਜ਼ ਡੇ ਮਨਾਓ। ਨੇਬਰਜ਼ ਡੇ ਹਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹੋ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਮਕਾਨਾਂ, ਫਲੈਟਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 

ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਸਿਵਿਲ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
  • ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਪੋਰਟ
  • ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਚਰਚ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮੂਹ
  • ਸਕੂਲ
  • ਮਾਰਾਏ, ਜਾਂ
  • ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ।

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਯੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਰੋਤਾਂ, ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CDEM) ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ।

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।