ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Civil Defence logo

ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ।