ਜੇਕਰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਲਰਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖੋ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ

ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੋਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ

ਇੱਕ ਸੂਰਜੀ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੇਡੀਓ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਨਤਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਰੱਖੋ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚੀ ਰੱਖੋ।

ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।