ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।

ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੀਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ (ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌ ਲੀਟਰ)। ਇਹ ਚਾਰ 2.25 ਲੀਟਰ ਸਾਫਟ-ਡ੍ਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਪਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CDEM) ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ।

ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਤੁਸੀਂ ਸਾਫਟ-ਡ੍ਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜੱਗ ਜਾਂ ਗੱਤੇ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 • ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਹੈਡਰ ਟੈਂਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਇਣਕ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਟੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਪੀਓ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry of Health logo

HealthEd ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਫਟ-ਡ੍ਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ।
   • ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜੱਗ ਜਾਂ ਗੱਤੇ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
   • ਕੱਚ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਨ।
   • ਗੱਤੇ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
  • ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਫੂਡ-ਗ੍ਰੇਡ, ਵਾਟਰ-ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਉਬਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਭਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਓਵਰਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਗੈਰ-ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਘਰੇਲੂ ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ। ਅਜਿਹੇ ਬਲੀਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾਂ ਅਤਰ, ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਡਿਟਿਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੀਓ।
  • ਅਸਲੀ ਢੱਕਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਢੱਕਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ।
  • ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੀ, ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।
  • ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। 
  • ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋ।

ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਸੀਲਬੰਦ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਜਾਂ ਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਬਦਲੋ।

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਬ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।