ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

  • ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।
  • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿੱਪ ਲਗਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਐਨੀਮਲ ਰਜਿਸਟਰ (NZCAR) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
  • ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਸੀ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਕੇਨਲ, ਕੈਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੋਟਲਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖੋ।
Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry for Primary Industries logo

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MPI) ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਚੈਕਲਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਕਲਿਸਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।