ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।

ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਫੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਬ ਬੈਗ ਹੈ।
  • ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੋਟੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Document
Royal New Zealand Foundation of the Blind logo

The Royal New Zealand Foundation of the Blind ਕੋਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨੇਤਰਹੀਣਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਹੈ।

ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

Vitio
Civil Defence logo

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।

ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲਓ।